Ambiguous

บ้านเรามี “เขานอนตากลม” ที่ไม่รู้ว่าจะแยกเป็นเขานอน “ตา-กลม” หรือเขานอน “ตาก-ลม” กันดี คนทำงานด้านนี้อาจจะอิจฉาฝรั่งกันเพราะเวลาเขียนมีการแยกคำให้เรียบร้อย แต่ฝรั่งก็มีประโยค

Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo.

ที่น่าสนใจมากคือประโยคนี้มันถูก Grammar ทุกประการแม้จะเขียนในรูปย่อไปบ้าง แต่ยังถูก Grammar อยู่ โดยประโยคแบบอ่านรู้เรื่องคือ

Bison from upstate New York who are intimidated by other bison in their community also happen to intimidate other bison in their community.

ว่าแต่คนคิดมันคิดได้ไงเนี่ย

ที่มาWikipedia